линии на застрояването в Revit

Как лесно да построим линиите на застрояване в Revit

Определянето на линиите на застрояване при сложно очертание на границите на имота и стръмен терен не винаги е лесна (и еднозначна 🙂 ) задача. В Revit обаче, тези линии могат лесно да бъдат определени благодарение на 3D модела и после могат да се визуализират във всеки необходим разрез. Първо е необходимо да си нанесем на[…]

Иготвяне на изкопен план в Revit

Изготвяне на изкопен план в Revit и определяне на количествата на изкопа

Много от проектантите са се убедили в предимствата на работата с моделиран в Revit терен, независимо дали става въпрос за ахитектурно или конструктивно проектиране. Конструкторите могат да се възползват от терена и за още една важна част от проекта – изкопния план и последващото определяне на количествата на земните работи. Ето каква е последователността на работа: […]

Кофражни планове в Revit по класически начин

Може ли в Revit да се правят класически кофражни планове?

Много от проектантите по част Конструкции се въздържат да преминат към проектиране в Revit, защото смятат, че вече трябва да оформят кофражните планове по нов, съвместим с Revit начин. Все пак, възможно ли е кофражните планове да изглеждат по класическия начин в Revit и да се възползваме от предимството на BIM? Всичко това може да[…]

Трикове в Revit - добавяне на бележки към елементите в модела

Трикове в Revit – добавяне на бележки към елементите в модела

В процеса на проектиране често се случва да трябва да направим дребна промяна по модела или да има нужда да си отбележим нещо, за да го прегледаме по-късно. В тази статия ще видите алтернативата на хвърчащите по бюрото листчета и неизменните Revision Clouds на AutoCAD. […]

Моделиране на наклонена опора в Robot Structural Analysis

Как да моделираме наклонена опора в Robot

Понякога при моделиране на конструкцията в Robot Structural Analysis се налага използването на наклонена опора, която е завъртяна, така че да не е успоредна на осите на глобалната координатна система. Как това може да стане, след като възлите в Robot ( за разлика от прътите и плочите) нямат локална координатна система? […]

Рамка с опън-натискови пръти в Rоbot Structural Analysis

Разпределяне на товари в опън-натискови пръти в Robot

При моделирането на конструкцията в Robot Structural Analysis, е необходимо някои от прътите да бъдат моделирани да работят само на осова сила – например при X-връзки. За модела е важно как се разпределят тези товари в опън-натискови пръти. […]

Вмъкване на дебелини

Revit – настройка за дебелините на линиите при вмъкване на чертежи от AutoCAD

При разработване на проект в Revit е честа практика, част от чертежите на проекта да се изпълняват в AutoCAD – това могат да бъдат армировъчни планове, КМД чертежи, архитектурни и конструктивни детайли и др. Ако предпочитате целият проект да се съдържа в един файл с модела на Revit, може да използвате опцията да вмъквате готови чертежи от AutoCAD и да ги печатате директно от Revit.

[…]

AutoCAD щриховка в Revit

Добавяне на нови типове щриховки в Revit

Щриховките (fill patterns) в Autodesk Revit се зареждат в темплейта, който ползваме за нов чертеж. Ако искаме нов тип щриховка, следва да го добавим в проекта от меню Manage->Additional Settings->Fill Patterns. Имаме избор да създадем елементарна щриховка директно в Revit или да я вмъкнем от външен файл с дефиниции. […]

Robot - линии на влияние

Линии и повърхнини на влияние в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 – част 1

Програмата поддържа два типа подвижни товари – по линия (контур) и по площ.

Част 1 – Определяне на повърхнини на влияние за дадено усилие в даден елемент.

[…]