Рамка с опън-натискови пръти в Rоbot Structural Analysis

Разпределяне на товари в опън-натискови пръти в Robot

При моделирането на конструкцията в Robot Structural Analysis, е необходимо някои от прътите да бъдат моделирани да работят само на осова сила – например при X-връзки. За модела е важно как се разпределят тези товари в опън-натискови пръти.