Основни положения

Учебният център BIM University и неговият сайт bimuni.com са собственост на БИМ Уни ООД (наричано за кратко „БИМ Уни“), със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Дружба, бл.261; ЕИК: 204744226, регистрация по ДДС:BG204744226. Настоящия документ съдържа Общи условия, съгласно които БИМ Уни предоставя услуги на своите клиенти (наричани още и “Потребители”). BIM University е оторизиран от Autodesk учебен център (Autodesk Authorized Training Center) и не е акредитирано учебно заведение по смисъла на Закона за висшето образование.

За контакти с БИМ Уни ООД може да бъдат използвани:

 • адресът на упражняване на дейността: София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 133, БИЦ Изот – Сграда 1, етаж.6, офис 618;
 • email: support@bimuni.com;
 • телефон: +359 886 702869;
 • форма за контакти в сайта на БИМ Уни: https://bimuni.com/kontakti/

Регистрация

Потребителите могат да ползват услугите на BIM University без регистрация или с регистриране на потребителски профил на сайта на учебния център https://bimuni.com, в зависимост от начина, по който използват тези услуги. Там, където е необходима регистрация, това е изрично указано. При регистрацията Потребителите въвеждат потребителско име, e-mail и парола, които са необходими за правилното функциониране на профила. По желание могат да се въведат данни за контакт с Потребителя. При извършване на плащане за платена услуга, потребителите въвеждат необходимата информация съгласно законовите изисквания. В системата на сайта има възможност за промяна на потребителските данни (без потребителското име, което не може да се променя). Регистрирането на Потребител е безплатно.

Тези Общи условия са валидни за всички потребители, независимо дали са регистрирани или не. С използването на сайта или с избирането на отметката “Приемам Общите условия”, Потребителят декларира, че е съгласен с тези Общи условия за ползването услугите от БИМ Уни.

Защита на личните данни

БИМ Уни ООД е регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита личните данни под номер 432019 и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. Личните дани няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. БИМ Уни се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Предоставяни услуги

БИМ Уни предоставя на потребителите обучение в присъствен курс за работа със софтуерни продукти, консултация относно използването им, помощни материали за работа с тези софтуерни продукти във вид на цифрово съдържание – темплейти, фамилии, блокове, чертожни стилове, допълнителен софтуер, видео и др. които са са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време. За тези услуги, за които се изисква заплащане, това е упоменато ясно и недвусмислено. Потребителите преминали присъствен курс на обучение, получават 6 месечен достъп до видеозапис на сесиите от курса.

Достъпът до платено цифрово съдържание става след регистриране на плащането при плащане с кредитна/дебитна карта или след получаване на дължимата сума при плащане по банков път. Таксата за присъствен курс на обучение се заплаща при регистриране на Потребителя за престоящ курс.

Чрез сайта си bimuni.com, БИМ Уни не предлага продажба и доставка на физически продукти.

Плащане и сключване на договор за покупко-продажба

Извършването на плащане и приемането на Общите условия представлява сключване на договор за покупко-продажба съгласно тези условия. За да заявят плащане Потребителите използват интерфейса на сайта на БИМ Уни.

При плащане с кредитна/дебитна карта Потребителят се пренасочва към платежен екран на системата за разплащане БОРИКА. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда на БОРИКА, осигуряваща пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът въвежда данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, се отваря допълнителен екран за въвеждане на съответния код. БИМ Уни няма достъп до данните от картата на картодържателя

При плащане по банков път, заявката за плащане се изпълнява изцяло в сайта на БИМ Уни. След получаване проформа фактура и на потвърждение за направената заявка на посочения в регистрацията e-mail, потребителите имат на разположение 3 (три) работни дни да направят банков превод.

Потребителят е отговорен за верността на въведените данни при регистрация и при приключване на плащането. Тези данни могат да се редактират преди извършване на самото плащане.

Договорът за покупко-продажба се прекратява:

 • с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
  една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на
  задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
  задълженията си;
 • при използване на Услугите от Потребителя в противоречие с тези Общи условия;

Отказ от направена поръчка

Потребителят има право да се откаже от участие в курс на обучение в 14-дневен срок, считано от извършването на плащане към БИМ Уни ООД, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да ползва правото си на отказ, Потребителят следва незабавно да уведоми БИМ Уни ООД чрез e-mail, телефонно обаждане или по други начини за контакт, предоставени в тези Общи условия. След потвърждаване на отказа, на Потребителя ще бъде възстановена сумата, като се използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалното плащане. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането. Срокът за възстановяване на заплатената сума е 14 дни от получаването на уведомлението за отказ.

Правото на отказ не се прилага:

 • когато курсът на обучение е предоставен напълно и обучението е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като обучението ще бъде изпълнено изцяло от БИМ Уни ООД;
 • за продукти във вид на цифрово съдържание – темплейти, фамилии, блокове, чертожни стилове, допълнителен софтуер, видео и др. които са са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който с приемането на тези Общи условия е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Отказ от отговорност

БИМ Уни предоставя на потребителите обучение и цифрово съдържание такива, каквито са, без да дава гаранции и без да носи отговорност пряко или косвено за използването им от Потребителите.

Авторски права

Всички материали на сайта (публикации, снимки, видео и др.) са под закрила на Закона за авторското право и не могат да бъдат копирани, изтегляни, възпроизвеждани, както и предоставяни на трети лица без изричното съгласие на БИМ Уни ООД.

Допълнителни условия

С приемането на Общите условия, Потребителите се задължават да не предоставят регистрирания си профил за получаване на достъп до сайта на трети лица. Нарушението на това, води до прекратяване на договора между Потребителя и БИМ Уни ООД, както и до отнемане на достъпа чрез този профил до сайта на БИМ Уни. Потребителите се задължават да спазват авторските права на материалите от сайта.

Недействителността на отделни клаузи от тези Общи условия, не водят до недействителност на целия договор. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия, се прилагат законите на Република България. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Изменение на общите условия

БИМ Уни ООД има право по всяко време да променя тези Общи условия, като за тази цел уведоми предварително потребителите 7 (седем) дни преди промените да влязат в сила. Уведомяването на потребителите става чрез въведия от тях e-mail в потребителския профил. Ако Потребителят не направи възражения в седем дневен срок, се счита, че е приел измененията.

Дата на последна редакция на общите условия: 08.12.2017г.